TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Công tác trang trí bầu cử
Ngày đăng 14/04/2021 | 17:29  | Lượt xem: 57

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Kim Liên   

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-QU ngày 22/02/2021 của Quận ủy Đống Đa Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.Kê hoạch số 96/KH-UBND ngày 10 /3/2021của UBND Quận Đống Đa về thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; UBND phường Kim Liên xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng dân tộc ta, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Nhân dân,vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền bầu cử phải đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng bầu cử Quốc gia, của Thành ủy, Ủy ban bầu cử Thành phố, của Quận ủy và Ủy ban bầu cử Quận Đống Đa đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai nhiệm vụ của đất nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1.Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này: Đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid19.

2. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà Nước về cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, Chỉ thị số 02/CT-TTG ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Họi đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”); các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp.

3. Tuyên truyền các quy định của Pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác  tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”,  trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vái trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri…Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuôc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Nêu những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự thừa kế, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc những năm qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

5. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện…); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khi dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của tri phường Kim Liên.

6. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong  công tác bầu cử trên địa bàn phường.

7. Chủ động tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN:

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến trước, trong và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

Đợt 1: Từ nay đến tháng 04/2021

Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT ngày 20/6/2020 của Bộ chính trị, Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử, tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng xử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp,giảm sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

Kịp thời tuyên truyền các chỉ đạo Thành ủy, Ủy ban bầu cử Thành phố, của Quận ủy, Ủy ban bầu của quận Đống Đa, BCĐ bầu cử của phường, các hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống  Đa liên quan đến công tác bầu cử.

Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021

Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và  nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử. Tuyên truyền cập nhật thông tinm diễn biến các hoạt động bầu cử trong ngày 23/5/2021.

Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Bộ phận Văn hóa và Thông tin:

- Tham mưu UBND phường xây dựng “Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Kim Liên”.

- Đăng tải Kế hoạch và tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Kim Liên trên Cổng thông tin điện tử của phường.

- Tăng cường mở chuyên mục tuyên truyền giới thiệu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên hệ thống loa truyền thanh, các hội nghị chuyên đề của phường.

- Tham gia các hoạt động thông tin cổ động trực quan, nhất là pano, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng, chú trọng tới trang trí khu vực bầu cử.

          2. Bộ phận Tài vụ:

Tham mưu UBND phường bố trí kinh phí phục vụ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Kim Liên”.

          3. Bộ phận Địa chính – môi trường:

          Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến phố, khu dân cư tạo cảnh quan môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” thời điểm trước, trong và sau ngày bầu cử.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy:

 Hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

5.  Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , các Hội, Đoàn thể Phường, các chi bộ và tổ dân phố

Triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng bầu cử.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TRUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

2. Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

3. Cử tri quận Đống Đa tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài,  xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

8. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

9. Đảng bộ và Nhân dân quận Đống Đa thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quanh vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

 

 

Nơi nhận:

- UBND quận Đống Đa;

- Đảng ủy-HĐND phường;

- MTTQ và các ban ngành đoàn thể;

- Lưu: VP, VHTT./.